รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

        มูลนิธิกองทุนไทย ริเริ่มการมอบรางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” และจัดแสดงผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในชื่อนิทรรศการ “ป่างาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์” นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 รางวัลนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลป่าของกลุ่มองค์กรระดับรากหญ้าที่ทำงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล

        รางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” เป็นรางวัลที่เข้าไปริเริ่ม สานต่อการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การปลูกป่าและป่าชายเลน กิจกรรมการป้องกันไฟป่า การทำแนวป้องกันไฟป่า จัดพิธีบวชป่า จัดศูนย์การเรียนรู้ดูแลป่าชุมชน จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สร้างฝายชะลอความชื้น กิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฯลฯ รางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” เป็นรางวัลที่ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตามศักยภาพที่แต่ละองค์กรมี ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนต้นน้ำที่อยู่ร่วมกับป่า เราสามารถดูแลป่าร่วมกันและตระหนักถึงความสำคัญของการมีดิน น้ำ ป่า ที่อุดมสมบูรณ์ร่วมกัน

        รางวัล “สนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า” ได้สานต่อการทำงานเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนการทำงานไปแล้วมากกว่า 50 โครงการ มีพื้นที่ป่าที่ได้รับการดูแลรักษาแล้วมากกว่า 500,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม


การส่งโครงการเข้ารับรางวัล

รางวัลนี้มอบให้แก่ใคร
        องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานในระดับฐานราก องค์กรชุมชน กลุ่มเด็ก เยาวชน (อายุระหว่าง 15-25 ปี) ที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีรูปธรรมชัดเจน ถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน รางวัลละ 50,000 บาท

เกณฑ์การพิจารณา
        1.องค์กรผู้เสนอโครงการต้องปฏิบัติงานในชุมชนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีคณะกรรมการ กลุ่มที่ชัดเจน
        2.มีความชัดเจนของผลงานและความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่ผ่านมา ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (ปัญหา) การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค บทเรียนที่เป็นเทคนิคหรือนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม (ความสำเร็จ)
        3. มีความชัดเจนของโครงการและแผนงานที่ชุมชนจะดำเนินงานต่อไป แนวทางที่จะต่อยอด และขยายผลงานและความสำเร็จต่อไป (ต่อยอดขยายผล)
        4. มีความชัดเจนของวิธีการและตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลโครงการ
        5. ข้อเสนอโครงการต้องไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ เอ 4
        6. โครงการที่ผ่านการตัดสิน จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ในงาน “ป่างาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์”

ช่วงเวลาเปิดรับโครงการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการทุกปี ประมาณ กรกฏาคม- สิงหาคม ของทุกปี ผ่าน www.tff.or.th , www.give2all.com , www.thaingo.org
 

สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่
ลัดดา วิไลศรี ผู้ประสานงานโครงการ
E-mail: ple.wilaisri@gmail.com
โทรศัพท์ 0-2314-4112-3 ต่อ 301 มือถือ: 085-0757906
โทรสาร 0-2718-1850