ฝึกอบรม

มูลนิธิกองทุนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรที่เราทำงานร่วมในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อที่จะสร้างเสริมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสามารถพัฒนางานที่ทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

    มูลนิธิกองทุนไทยมีบริการให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการองค์กร การสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้ทำงานพัฒนาสังคม การระดมทุน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ แก่องค์กรภาคประชาสังคมรวมถึงการวิจัย และประเมินผลโครงการ มาเป็นเวลากว่า 15 ปี และมีหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 40 หลักสูตร อาทิเช่น

 

มูลนิธิกองทุนไทยจัดฝึกอบรมให้กับ

    ภาครัฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    
มูลนิธิและองค์กรภาคประชาสังคม
    ไดอาโกเนีย สมาคมสร้างสรรค์ไทย มูลนิธิดวงประทีป Heifer International Thailand มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ องค์การนานาชาติแพลนประเทศไทย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ภาคอีสาน (กพอ. ภาคอีสาน) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ภาคีองค์การแตร์เดซอม มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิรักษ์ไทย คณะกรรมการคาทอลิคเพื่อการพัฒนา ฯลฯ