News Update

ประกาศรายชื่อ 10 โครงการที่ได้รับรางวัลสนันสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

หลังจากมูลนิธิกองทุนไทยได้มีการประกาศรับสมัครโครงการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือ
30/Nov/2016
ไทยพาณิชย์สนับสนุน ม กองทุนไทย เพื่อรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ปีที่ 11
09/Dec/2015
ดีแทคและเทสแอมสนับสนุนงานสิ่งแวดล้อมกองทุนไทย
09/Dec/2015
มูลนิธิกองทุนไทย จัดเวทีสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม
04/Feb/2015
ปลุกพลังเยาวชนหัวใจสีเขียว ค่ายเปิดประตูสู่การเรียนรู้...พัฒนาโครงการ สร้างสรรค์การทำงานสิ่งแวดล้อม
19/Nov/2014

Activities

เปิดรับโครงการ ดีแทคเพื่อชุมชน
ขอเชิญร่วมส่งโครงการ “ดีแทคเพื่อชุมชน” ที่เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ นำเสนอแนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งในประเทศไทย โดยดีแทคจะมีกระบวนการและผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกแนวคิดกิจกรรมจำนวน 1 แนวคิด ที่สามารถปฏิบัติได้จริง
22/Mar/2017
ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 12
รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2559 ความเป็นมา มูลนิธิกองทุนไทย องค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร ได้ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อมั่นว่าชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าหรือคนต้นน้ำไม่ได้เป็นผู้ทำลายแต่เป็นผ
13/Jul/2016
ขอเชิญร่วมส่งโครงการเพื่อรับการคัดเลือกรับรางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 11
รางวัลสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า ประจำปี 2558 ความเป็นมา         ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนับวันจะถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางน้ำ อากาศ ขยะ ฯลฯ ไปจนถึงภัยพิบัติ
17/Aug/2015
ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาโครงการ กับ โครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 3
หลังจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน (โครงการปลูกใจรักษ์โลก) ได้ปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนกันอย่างเข้มข้น จนสามารถคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากทำโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมช
15/Sep/2014