เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคมฯ

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization) ในบริบทของสังคมไทย คือ องค์กรที่รวมตัวกันเป็น กลุ่ม, ชมรม, มูลนิธิ และสมาคม  มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถ  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของกลุ่มคนด้อยโอกาส  การส่งเสริมสุขอนามัย  การเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพและในระบบประกันสังคม  ซึ่งบทบาทเหล่านี้ มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ระบบสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะของทุกคนในสังคมไทย

ภายใต้ความสลับซับซ้อนของปัญหาสังคม และความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยต่อไปนั้น  ปัญหาสังคม ความรุนแรงในครอบครัว อาชญากรรม ยาเสพติด ความยากจน ฯลฯ ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยต่อไป และจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้ว่าภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหา ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้  ภาคประชาสังคมซึ่งมีบทบาทในสังคมไทยมาเป็นเวลาพอสมควร จึงเป็นภาคส่วนที่เป็นความหวังของสังคมไทย ในการปกป้อง คุมครอง และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

ภายใต้บริบทดังกล่าว มูลนิธิกองทุนไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงาน “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม เพื่อสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”  โดยเน้นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.  และภาคีเครือข่ายกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทั้งเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่  เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม อันเป็นรากฐานในการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มีสุขภาวะต่อไป  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดเวทีให้เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถอดบทเรียนและจัดการความรู้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับแนวทางของแต่ละเครือข่าย
  2. เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมด้วยกัน และสร้างกลไกการเชื่อมงานกับสสส. ภายใต้การมีส่วนร่วมแบบเสริมพลัง
  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายภาคประชาสังคม บทบาทและคุณูปการที่มีต่อการเสริมสร้างสุขภาวะของกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยงใสังคม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นสื่อสารกับสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ

            ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2556 – 15 กรกฎาคม 2558