ร่วมบริจาค

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิกองทุนไทย

    มูลนิธิกองทุนไทยดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนระดับฐานรากของสังคมไทยด้วยการทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ให้และผู้รับ เรามีเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชนทั่วประเทศที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในทุกระดับของการทำงานกับองค์กรชาวบ้าน องค์กรพัฒนาระดับรากหญ้า กลุ่มเด็ก เยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยรวมถึงการศึกษา เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ

    มีกิจกรรมดีๆ เป็นจำนวนมากที่ชุมชนเห็นปัญหาและรวมตัวแก้ไขแต่ขาดปัจจัยดำเนินงานให้ต่อเนื่อง มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมตั้งแต่ระดับชุมชนให้ได้มีทรัพยากรทำกิจกรรมดีๆ เพื่อการดูแลรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม


บริจาค
ท่านสามารถสนับสนุน ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ส่งเช็คสั่งจ่ายในนามมูลนิธิกองทุนไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
หมายเลขบัญชี: 043-2-47734-4

กรุณาแฟกซ์ ใบโอนเงินไปที่ 02-718-1850