กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน

ปัญหาสิ่งแวดล้อม วิกฤตที่ไม่อาจนิ่งเฉย
    ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงาน ปัญหาการเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่า ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำสะอาด และปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน สาเหตุของปัญหาที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่เกิดจาก “คน" ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องแก้ไขที่ การทำให้ “คน” เกิดความรู้เข้าความใจ เกิดความตระหนัก และมีพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ทำลายล้าง มีการจัดการดูแลรักษา ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา เยาวชน มีบทบาทและมีพลังในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนได้ดี ปัจจุบันมีเยาวชนทั้งในโรงเรียนและในชุมชนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ทั่วประเทศ
    เยาวชนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เยาวชนได้รับการฝึกฝนหล่อหลอมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จนกระทั่งนำมาสู่การมี วิถีการดำรงชีวิตที่ใส่ใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวทางที่ถูกต้องสำหรับการดูแลรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เยาวชนซึ่งกำลังเติบโตเป็นกำลังของสังคม ก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต เยาวชนเป็นความหวังที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายโครงการ
     พัฒนาเยาวชน ให้มีความเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง (Change Agent) เป็นคนรุ่นใหม่ที่มี สำนึกสิ่งแวดล้อม และมีสำนึกสาธารณะ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ (Active Citizen) มีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมอนาคต โดยผ่านการฝึกฝนหล่อหลอมและการเสริมสร้างศักยภาพ ท่ามกลางการทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1.เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งและสามารถ “ทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม” ได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
    2.เพื่อพัฒนา “กลไกสนับสนุน” (สถาบัน-Institute) เยาวชนในการทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกลไกที่สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
     เยาวชนและแกนนำในโรงเรียน ชุมชน และมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 15 - 25 ปี จำนวน 80 กลุ่ม (ปีที่ 1 จำนวน 20 กลุ่ม, ปีที่ 2 จำนวน 30 กลุ่ม และปีที่ 3 จำนวน 30 กลุ่ม) ที่สนใจทำกิจกรรมดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 5 เรื่อง ได้แก่
    - การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน) และการใช้พลังงาน
    - การเสื่อมโทรมของป่าไม้
    - การเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    - การเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ
    - การเสื่อมโทรมของดิน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงสร้างการดำเนินโครงการ


ผลลัพธ์
    1.เกิดเยาวชนแกนนำ ที่มีความเป็นผู้นำ มีสำนึกความเป็นพลเมือง (good citizen) มีบทบาทในการอนุรักษ์และจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่า) ของชุมชน
    2.เกิดเครือข่ายเยาวชนที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
    3.มีฐานข้อมูลเยาวชนที่มีบทบาทการทำงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ และสามารถติดตามผลการทำงานได้ในระยะยาวผ่านระบบเว็บไซต์ที่มูลนิธิสนับสนุน
    4.องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ในการดำเนินงานดูแลรักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเยาวชนร่วมกับชุมชน ที่สามารถสื่อสารสร้างการเรียนรู้เป็นบทเรียนให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไปในสังคมได้
    5.มูลนิธิกองทุนไทยมีกลไกจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ การรายงานผลสำเร็จ และการติดตามเยาวชนได้ในระยะยาว